1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tavarantarkastajayhdistys HTT ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.


2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on

 1. kehittää elinkeinoelämän toimintoja tavarantarkastajien ammattialueella sekä edistää HTT-tarkastajakunnan tarjoamien palvelujen yleistä tunnettavuutta ja arvostusta,
 2. olla yhdyssiteenä kauppakamarien hyväksymien tavarantarkastajien kesken,
 3. edistää terveiden tarkastusperiaatteiden noudattamista ja hyvän tarkastustavan mukaista tarkastuskäytäntöä ja hyvää tarkastustapaa,
 4. edistää yhdistyksen jäsenten ammattitaidon ja ammattitietojen ylläpitoa ja kehittämistä,
 5. avustaa jäseniä tavarantarkastukseen liittyvissä kysymyksissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa kansainvälistä kehitystä, järjestää kokouksia, harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja sekä tekee esityksiä tarkastustoiminnan kehittämiseksi. Yhdistys voi kuulua tarkoitustaan edistäviin yhteisöihin. Yhdistys voi myös omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.


3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Suomen kauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja (HTT).

Henkilö, joka siirtyy eläkkeelle tai muutoin lopettaa toimintansa auktorisoituna tavarantarkastajana ja jonka tarkastajakirja tästä syystä lakkaa olemasta voimassa, voidaan hyväksyä jatkamaan yhdistyksessä sen senior-jäsenenä.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä jokainen oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen Suomen kansalainen.

Jäsenhakemukset hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusperiä.


4 § Jäsenten velvollisuudet

Jäsenten velvollisuutena on noudattaa kauppakamarin tavarantarkastuksesta antamia sääntöjä ja ohjeita, hyvää tavarantarkastustapaa ja soveltaa käytännön työssään yhdistyksen hyväksymiä suosituksia ja lausuntoja ja edistää näiden sekä hyvän tarkastustavan noudattamista.

Jäseniltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous.


5 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen kutsusta viimeistään tammikuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä ilmoittamaansa asiaa varten sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää. Viime mainitussa tapauksessa on yhdistyksen kokous kutsuttava koolle viimeistään kahden kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kahden kokouksessa sitä varten valitun jäsenen tarkistettava ja todistettava kokouksen kulun mukaiseksi.


6 § Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus,
 2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä ja siitä, mihin toimenpiteisiin on mahdollisesti ryhdyttävä,
 3. vahvistetaan talousarvio ja jäsenmaksut
 4. vahvistetaan hallituksen jäsenten määrä,
 5. valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet; sama puheenjohtaja voidaan valita enintään viisi kertaa peräkkäin,
 6. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi vuosikokouksessa otetaan käsiteltäväksi muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat, jotka hallitus esittää tai joista yhdistyksen jäsen on vähintään kuukautta ennen kokousta tehnyt hallitukselle kirjallisen esityksen.


7 § Äänestys kokouksissa ja sääntömuutos

Yhdistyksen kokouksissa on äänestyksissä jokaisella läsnäolevalla jäsenellä yksi ääni. Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi kun on kysymys näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta, joihin vaaditaan kolme neljännesosaa kokouksessa annetuista äänistä.


8 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on lokakuun alusta syyskuun loppuun. Tilinpäätös on laadittava viimeistään marraskuun loppuun mennessä ja esitettävä tilintarkastajalle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.


9 § Hallitus ja toiminnanjohtaja

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3-10 muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Muiden hallituksen jäsenten toimikausi on 3 vuotta siten, että vuosittain kolmannes tai lähinnä kolmannes on erovuorossa. Hallituksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittuja jäseniä älköön valittako perättäin kahta kertaa useammin. Kahtena ensimmäisenä vuotena erovuoroiset valitaan arvalla.

Yhdistyksellä voi olla hallituksen valitsema toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan tehtävät määrätään hallituksen työjärjestyksessä.


10 § Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja se on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan hallituksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja joka tarkastetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, tai joku heistä yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.

Juoksevien asioiden hoitamista varten hallitus voi valtuuttaa yhden tai useamman henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen valtuutuksessa lähemmin määrättävällä tavalla.


11 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tulee valvoa yhdistyksen ja sen jäsenten etua ja tässä tarkoituksessa

 1. edustaa yhdistystä,
 2. käsitellä jäsenhakemukset,
 3. kutsua jäsenet yhdistyksen kokouksiin, valmistella niissä esiintulevat asiat ja toimeenpanna kokousten tekemät päätökset,
 4. huolehtia yhdistyksen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä,
 5. antaa yhdistyksen puolesta lausuntoja tavarantarkastusta, hyvää tarkastustapaa sekä tavarantarkastuksen laatua koskevissa kysymyksissä,
 6. valmistella yhdistyksen kokouksissa hyväksyttäviksi tavarantarkastusta koskevia suosituksia ja hyvää tavarantarkastustapaa koskevia lausuntoja,
 7. edistää jäsenkunnan ammattitaitoa ja koulutusta,
 8. ottaa tarvitsemiaan toimihenkilöitä ja vahvistaa heidän palkkauksensa.

    Tarkoitusta toteuttaessaan hallitus voi asettaa avukseen tilapäisiä ja pysyviä toimikuntia.


12 § Jaostot ja paikallisosastot

Ammattialakohtaista toimintaa varten voidaan perustaa jaostoja.

Alueellista toimintaa varten yhdistys jakaantuu rekisteröimättömiin paikallisosastoihin. Paikallisosasto voidaan perustaa jokaiseen kauppakamaripiiriin tai yhteisesti kahteen tai useampaan kauppakamaripiiriin. Saman kauppakamaripiirin alueella voi toimia vain yksi paikallisosasto.

Jaosto tai paikallisosasto voidaan perustaa joko hallituksen tai jäsenistön aloitteesta.

Jokaiselle jaostolle ja paikallisosastolle tulee laatia säännöt, joista tulee käydä ilmi jaoston tai paikallisosaston hallinto ja tehtävät. Jaoston ja paikallisosaston säännöt vahvistaa yhdistyksen hallitus.


13 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla tästä yhdistykselle kirjallisesti. Jäsen on velvollinen suorittamaan eroamisvuoden jäsenmaksun.

Jos yhdistyksen jäsen laiminlyö näiden sääntöjen noudattamisen, voi yhdistyksen hallitus antaa hänelle varoituksen tai jos asianhaarat ovat lieventävät, huomautuksen. Raskauttavissa tapauksissa voi hallitus erottaa jäsenen.


14 § Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys puretaan, päättää viimeinen kokous, kuinka yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.


15 § Muut säännökset

Muissa suhteissa noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.